Konkurs plastyczny

Sołtys i Ośrodek Kultury w Łęgu oraz MGOPS w Czersku organizują konkurs plastyczny pod tytlem “Życie Lepiej Smakuje Na Trzeźwo”  Konkurs rozpoczyna się z dniem 17 czerwca 2017 i rwać będzie do 17 lipca 2017r. Prace należy składać w terminie do 17 lipca 2017 roku w OK Łąg. Prosimy zgłaszać uczestnictwo w konkursie do Ośrodka kultury w Łęgu.                Na zwycięzców czekają cenne nagrody. Wszelkie pytania należy kierować do Ośrodka Kultury lub Sołtysa w Łęg.

Poniżej regulamin konkursu.

 

 

ŻYCIE LEPIEJ SMAKUJE NA TRZEŹWO – KONKURS

 

 1. Organizator: Organizatorem konkursu jest Sołtys Sołectwa Łąg i Ośrodek Kultury w Łęgu oraz MGOPS w Czersku
 2. Cel konkursu: Upowszechnianie wiedzy młodzieży na temat zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu oraz promocji zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu oraz propagowania idei trzeźwości. Inicjatywa ta ma szerzyć i umacniać prawidłowe wzorce oraz umożliwić poznanie specyfiki problemu uzależnienia od alkoholu po przez kształtowanie wyobraźni uczniów przez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na ww. temat.
 • Warunki uczestnictwa: Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Życie Lepiej Smakuje Na Trzeźwo”
  • Udział w konkursie ma charakter międzyszkolnym jest skierowany

do uczniów klas IV-VI Szkoła Podstawowa i I-III klasy Gimnazjum ZS w Łęgu

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych (osobno klasy IV-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum)
 • Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną.
 • Format prac plastycznych – A4 lub A3.
 • Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem) jest dowolna. Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
 • Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz kontakt.
 • Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 1. Termin i miejsce nadsyłania prac: Konkurs rozpoczyna się 17 czerwca 2017r.                

i trwać  będzie do 17 lipca 2017r. Prace należy dostarczyć do sekretariatu

Ośrodka Kultury   w Łęgu.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
 2. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace indywidualne w dwóch

kategoriach wiekowych, ilustrujące najlepiej temat przewodni „Życie Lepiej  

    Smakuje Na Trzeźwo”. Spośród nich wybrane zostaną najlepsze prace po

    jednej w każdej grupie wiekowej oraz wyróżnienia.

Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród  pocieszenia.

 1. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce oraz

nagrody pocieszenia.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu: ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

nastąpi w dniu do 21 lipca 2017r

 • Publikacja prac: Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w Ośrodku Kultury w Łęgu w dn.                      21-31.07.2017r.
 • Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

VII.       Uwagi dodatkowe:  Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wyniki konkursu również będą publikowane na stronie internetowej infolag.pl
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.